نکاتی برای ایمنی در منازل

نکاتی برای ایمنی در منازل

رعایت نکات ایمنی در منزل هنگام استراحت

به هنگام خواب مطمئن شوید:

۱) اجاق گاز شما وچراغ خوراک پزی خاموش است.

۲) وسیله گرمازا را از خود به فاصله ایمن ومطمئن دور نگهدارید.

۳) چراغ علا الدین رادر سینی قرار دهید.

۴) هیچگاه از پارچه برای کم نو رکردن لامپ پور نور استفاده نکنید.

۵) هیچگاه در هنگام استراحت ود ربستر خواب اقدام به کشیدن سیگار نکنید.

 

- رعایت نکات ایمنی در آشپزخانه به هنگام پخت و پز

حدود ۲۰%آتش سوزی ،ناشی از اجاق گاز ویا واژگون شدن چراغ خوراک پزی یا روشن گذاردن آن می باشد.

۱) اگر ظرف ،دچار آتش سوزی شد،گاز را خاموش کنیدودرب ظزف راببندید.

۲) اگر می خواهید حتی برای چند لحظه از منزل خارج شوید ،گاز را خاموش کنید.

۳) هنگام آتش سوزی ،ظرف حاوی روغن را حرکت ندهید.

۴) دستگیره ظروفی که بر روی اجاق گاز قرار می دهیدبه سمت شیر های گاز نباشد.

۵) ظرف خورشت ،کتری و…را بیش از ۳/۲حجم آن پر نکنید.

۶) قبل از باز کردن شیر گاز ،کبریت را روشن کرده وسپس اقدام به باز کردن شیر گاز نمایید.

 

- رعایت نکات ایمنی در مقابل آتش سوزیها وحوادث گاز

هرگاه در فضای بسته بوی گاز استشمام کردید باید نکات زیر را رعایت کنید:

۱) اگر در حال کشیدن سیگار هستیدآنرا خاموش کنید.

۲) برای روشن کردن فضا از کبریت استفاده نکنید.

۳) هیچگاه کلید برق را روشن یا خاموش نکنید.

۴) د رصورت بیرون بودن فیوز برق از محل نشت گاز ،آن را قطع کنید.

۵) شیر گاز را ببندید وگاز را قطع کنید.

۶) تمامی دربها و پنجره ها را باز کنید تا گاز خارج شود .در صورت امکان از یک تکه مقوا یا پارچه جهت ایجاد کوران هوا استفاده کنید تا گاز سریعتر خارج شود.

۷) وسایل گاز سوز نظیر آبگرمکن ،بخاری و…باید دارای دود کش مجزا باشند.

۸) از نصب آبگرمکن د رمحیط بسته نظیر حمام خودداری شود.

۹) -طول لوله ها وشیلنگها ی متصل به وسیله گاز سوز نباید بیش از ۱٫۵۰متر باشد.

 

- رعایت نکات ایمنی در آتش سوزیها هنگام بازی کودکان

۱) کبریت وفندک را ازدسترس کودکان دور نگهدارید.

۲) هیچگاه کودک خود را به هنگام روشن بودن چراغ خوراک پزی یا اجاق گاز تنها نگذارید.

۳) در صورت امکان برای وسایل گرمازا حفاظ اختیار شود.

۴) شیر قطع ووصل گاز ها در ارتفاعی دور از دسترس نصب شود. در صورت امکان برای انها قفل ها ی ایمنی تهیه شود.

۵) از خرید اسباب بازیهای برقی یرای کودکان خودداری شود.

۶) اسباب بازی کودکان را از نزدیکی وسایل گرمازا دور کنید.

۷) شوفاژ یا وسایل گرمازای دیواری ایمن ترین نوع گرم کننده است.

 

- رعایت نکات ایمنی در رابطه با سیستم برق

۱) باید همیشه ازفیوز اتوماتیک با آمپر مناسب استفاده نمایید.

۲) پریزها وسیمهای داخل کلید محکم ودارای لقی نباشد.

۳) از سیمهای با قطر مناسب استفاده شود.

۴) سیم را از کف موکت وفرش عبور ندهید .در صورت نیاز باایجاد شیاردر کف اطاق اقدام به این کار نمایید.

۵) پریز ها را در ارتفاع مشخص وبلند قرار دهید تا از دسترس کودکان بدور باشد.

۶) از یک پریز برای چند منظورپر مصرف استفاده نشود.

۷) در هنگام تعویض دو شاخه وپریز وکلید ها رنگ سیستم (نول وفاز)را به یاد داشته باشید:در سیم کشی قدیم:رنگ قرمز جهت فاز ،رنگ مشکی جهت نول،رنگ سبز جهت ارت در سیم کشی جدید:رنگ قهوه ای جهت فاز ،رنگ آبی جهت نول،رنگ سبز وزرد جهت ارت

 

نکات ایمنی جهت پیشگیری از خطر برق گرفتگی :

  1. به هنگام تعویض لامپها یا سرویس وسایل برقی ابتدا فیوز را قطع نموده وسپس با استفاده از فاز متر از قطع جریان برق مطمئن شده وحتما فوز را همراه خود ببرید ویا در ب جعبه فیوز را قفل کرده وکلید آنرا بردارید. متاسفانه مشاهده شده برقکاریا تکنسین به کلید که باید سیم فاز را بدهد, سیم نول را وصل می کند وشم برای تعویض کلید فیوز را قطع کرده ولی در عین تعویض دچار برق گرفتگی می شوید که به این موضوع مربوط میشود که باید سیم فاز جایگزین سیم نول شود.
  2. وسایل برقی را مجهز به سیم ارت نمایید.
  3. به هنگام کار با وسیله برقی زیر پای خود را عایق کنید.
  4. هیچگاه همزمان از دو دست خود جهت کار با وسیله برقی استفاده نکنید.(کار کردن با دست راست بهتر از دست چپ است)
  5. هیچگاه از کف دست برای تشخیص داشتن برق در بدنه وسیله برقی استفاده نکرده بلکه از پشت دست استفاده نمایید.
  6. در موقع کوبیدن میخ به دیوار یا سوراخ نمودن به وسیله دریل به مسیر سیم کشی توجه نمایید.
  7. هرگز با دست مرطوب به کلیدها وپریزها دست نزنید.
  8. هنگام اتصال دو شاخه پریز برق مراقب باشیدانگشتان شما به پریزدو شاخه متصل نباشد.
  9. در صورت استفاده از وسیله گرم کن برقی در حمام باید از بخاری برقی ایزوله ومجهز به سیم ارت استفاده نمود.
  10. فیوز و کلیه کلیدهای برق باید در مسیر سیم فاز قرار گیرند.